2010. április 20., kedd

 

Oberfrank Ferenc a 2010. április 17-ei Közgyűlésről, az új választmány tagjai és a kitüntetettek névsora

Kedves Öregdiák Barátaim!
A zajló országgyűlési választások remélhetőleg alapvető erkölcsi fordulathoz vezetnek Hazánkban és megszűnik a képmutatás. Számos piarista jelölt van már, vagy készül még a parlamentbe. Reméljük, hogy a legnemesebb hagyományainkhoz méltóan képviselik majd választóikat. Ránk számíthatnak! 
A 2010. évi rendes Közgyűlésével a Magyar Piarista Diákszövetség két évvel ezelőtt megkezdett önmegújító folyamatának fontos szakaszát zárta le. A pontosan hat hónappal ezelőtti rendkívüli közgyűlésen elfogadott új alapszabályt hatályba léptette a bíróság és kezdeményezésünkre kiemelten közhasznúból közhasznúvá minősítette a Szövetséget. Ennek nyomán szombaton megválasztottuk az új választmány 10 tagját, akikhez minden tagozatunk két-két főt delegál. Az így összeálló új választmányban már a tényegesen működő tagozatoké lesz a meghatározó szerep. Elismerés illeti a most leköszönt választmányunk minden tagját és elnökét, Várgedő Tamást külön is, a két éves nagyszerű munkáért. Márciusi ülésükön még elfogadták az új szövetségi SzMSz-t is. A megújító folyamat műhelye a Strommer Pál vezette Reneszánsz Munkabizottság volt, amely betöltötte hivatását. A főtitkárságról most leköszönő Fehér János főtitkár helyébe egyhangúlag Strommer Pált választottuk meg erre, az elnök melletti legfelelősebb tisztségünkre. Az ugyancsak leköszönő ellenőrző testületünk élére egyhangúan dr. Stágel Bencét választottuk meg. A Közgyűlés egyhangúan jóváhagyta a 2009. évi gazdálkodásunkat és elfogadta a 2010. évi gazdálkodási tervünket, ami Pataki Ervin gazdasági alelnök munkáját dicséri elsősorban.
Tájékoztatást adtunk a tagnyilvántartás megújításáról is, amin sokat dolgozik Várgedő Tamás, különösen kiválóan Csepely Péter, Borza György és Strommer Pál tagtársunk. Néhány hónapja Harrach Gábor segíti a rendet és szövetségünket kommunikációs munkatársként.
Az immár rendszeresen megjelenő és nagyon jó visszhangot keltő Hírlevelünk Borián Tibor SchP. felelős kiadó és Mikecz Tamás felelős-szerkesztő munkáját dícséri. A közeljövőben megújul a Piarista Diák újság és a honlapunk is. Bízunk abban, hogy a tagnyilvántartás rendbetételével erősíteni tudjuk a tagdíjfizetési fegyelmet és az 1%-ok piarista célokra adományozását is széles körben elérjük.
A Magyar Piarista Renddel kíváló a kapcsolatunk, Urbán József tartományfőnökkel, aki a Reneszánsz Munkabizottságban is aktívan részt vett, élő a kapcsolatunk. Ennek garanciája Borián Tibor rendi összekötő személye is egyben.
Ebben az évben Ruppert József piarista atya kapta a Teleki Pál emlékérmet, aki a "piaristaság" emblematikus alakja és Diákszövetségünk nagy barátja. Antall József emlékéremmel Igali György és Borza György sokéves diákszövetségi munkáját ismertük el idén. Fehér János most leköszönt főtitkárunk munkáját Szűcs Ervin emlékéremmel köszöntük meg. A Közgyűlésen egyértelművé vált: megjelentek az aktív fiatalabb öregdiákok és velünk maradtak az újraalapítás óta munkálkodó idősebbek is. Ez volt a célunk, s ezen az úton szeretnénk tovább haladni. Sok még a teendő.
Barátsággal
Oberfrank Ferenc, MPDSZ elnök
 
A Közgyűlésen kitüntettek névsora:
Teleki Pál-díj: Ruppert József Piarista Atya kapja („Több évtizedes közéleti munkásságáért, amellyel mindenütt, ahová hivatása szólította - Magyarországon, az elszakított területeken és külföldön - nemzete és a piarista nagycsalád iránt tiszteletet ébresztően szolgálta az egész emberi közösséget, de mindenkor különleges figyelmet szentelve honfitársainak”).
Antall József emlékérem: Igali György és Borza György kapják (Antall József emlékéremmel a Diákszövetségben végzett sokéves kiemelten értékes munkát ismeri el az Elnökség és a Választmány).
Szűcs Ervin-díj: "A Diákszövetségben kezdettől fogva végzett hűséges munkájáért, értékeink és elveink következetes képviseletéért, különösen a spirituális tevékenységeink fenntartásában és gazdagításában játszott egyedülálló szerepéért" Fehér János kapja (A Szűcs Ervin Emlékérmet Szűcs Ervin legközvetlenebb diákszövetségi vezető munkatársai alapították 2007-ben és a mindenkori elnök jogává és kötelességévé tették, hogy az újrainduló diákszövetség első aranykorát fémjelző örökös tiszteletbeli elnök örökségét a Diákszövetségben leginkább megőrző személynek adományozza. Korábban Görbe László piarista atya és Osváth József örökös tiszteletbeli elnök kapta meg a díjat.)
Aranykoszorús piarista jelvény: Törzsök Zoltán, Balázs Sándor, Keresztes István, Varga Lajos, Dósai Attila SchP., Varga Zoltán SchP., Soós Péter és Boros Antal.
Ezüstkoszorús piarista jelvény: Csapó Attila, Hock Dániel, Lechner Pál, Kováts Miklós, Bodnár Béla, Joós László, Kuti Éva, Mikecz Tamás, dr. Horváth Gábor, Strommer Dávid és Strommer Domonkos.

A Váci tagozat kezdeményezésére, az MPDSZ elnökségének és Választmányának javaslatára a Közgyűlése határozatban fejezte ki elismerését Bánhidi László tanárnak, kiemelkedő életművéért, személyes életpéldájáért és a piaristák iránti hűségéért, amivel mindenkor érdeklődést, tiszteletet és megbecsülést ébresztett a piarista iskola és nevelés iránt.
 
Gratulálunk a kitüntetésekhez!


Strommer Pál: Főtitkári köszöntő és Mikecz Tamás felelős-szerkesztő számvetése a Hírlevél első fél évéről és a jövőbeni teendőkről

Főtitkári köszöntő
Tisztelt Diáktársaim, kedves Barátaim!
A Közgyűlés azzal tisztelt meg, hogy Főtitkárrá választott. Ez a döntés megerősíti bennem, hogy érdemes azt a stratégiát folytatnunk, amit két évvel ezelőtt elkezdtünk, ez a döntés jóváhagyja közös munkánkat.
Ezért legelőbb is szeretnék köszönetet mondani. Köszönetet azért a két esztendőért, amit köztettek töltöttem eddig. Sokan segítettetek és sokatokkal tudtam jó szövetséget kötni. Sokat vitatkoztunk és valamennyit már haladtunk is. Köszönöm ezt társaimnak, a Szövetség jelenlegi és régebbi vezetőinek, köszönöm a rend elöljáróinak, az iskolaigazgatóknak, a tanároknak, és köszönöm azoknak, akik ötletekkel, tettekkel, vagy kritikával segítettek.
Engedjétek meg, hogy összefoglaljam, mit szeretnénk a közeli jövőben tenni.
A Választmányunk felhatalmazásával 2008. júniusban létrejött a Reneszánsz munkabizottság.
Húsz év hagyományára alapozva, elemezve a Szövetség céljait és értékeit, javaslatot tett arra, hogyan kell szervezetében és működésében megújulnia a Diákszövetségnek,
* hogy közösségteremtő közeggé váljon a piarista öregdiákok számára,
* hogy a piarista iskolákkal és intézményekkel közös célokért, összehangoltan tudjon együttműködni
* hogy szolgáljon és szolgáltasson tagjainak, a Piarista rendnek és iskoláknak, a jelenlegi diákoknak és szüleiknek, a katolikus egyháznak és hazánknak.
Végül pedig sokatok közreműködésével javaslatot tett a Szövetség működését megújító új Alapszabályra, azután erre alapozva egy Szervezeti és Működési Szabályzatra. Ezeket a Közgyűlés illetve a Választmány elfogadta.
Kidolgoztunk egy Akciótervet, amiből elvégeztünk néhány dolgot, belefogtunk továbbiakba és van még előttünk nagyon sok teendő. Az akcióterv a következő pontokból áll:
* A Budapesti tagozat újraindítása
* Az öregdiákok megszólítása, tagok verbuválása
* A tagok nyilatkoztatása, hogy melyik tagozatba tartoznak (tagdíjfelosztás) (új tag esetén a tagozat premizálása)
* Öregdiák adatbázis építése
* A kommunikáció megújítása
* Professzionális iroda, infrastruktúra.
 
Az akciótervünk végrehajtásában szövetségeseink a Tartományfőnökség és az egykori iskoláink.
Hol tartunk ennek az akciótervnek a végrehajtásában?
* Budapesti tagozat újraindítása (ebben előkészítő lépéseket tettünk, a munka java még hátra van),
* Pilinszky kör-t szerveztünk neves előadókkal,
* Szülő klubot indítottunk,
* működik egy Filmklub.
* A Budapesti Piarista vacsorán nemcsak jól éreztük magunkat, mert jó volt a hangulat, nemcsak a pesti gimnáziumot támogatta az esemény 700.000 Ft-tal, de az ott megtapasztalt csapatmunka arra is reményt ad, hogy ebből az eseményből hagyomány nőhet ki.
* Újra életre kell segítsük a budapesti tagozatot. Ezért dolgoztunk az eddigi rendezvényeken, és látok már agilis öregdiákokat, akik – bízom benne – ezt meg is teszik a következő egy évben.

Az akcióterv következő három pontja a tagnyilvántartásról, annak megújításáról szól.
* Az öregdiákok megszólítása, tagok verbuválása;
* A tagok nyilatkoztatása, hogy melyik tagozatba tartoznak (tagdíjfelosztás) (új tag esetén a tagozat premizálása);
* Adatbázis építése.
Erre a feladatra Várgedő Tamás vezetésével egy munkacsoportot hoztunk létre. A Tartományfőnökséggel megállapodtuk abban, hogy mivel a Rend is és a Diákszövetség is ugyanazzal a csoporttal, azaz az öregdiákokkal, a Rend szimpatizánsaival szeretne kapcsolatba kerülni, ezért ezt a tevékenységünket is szorosan összekapcsoljuk. Korszerű informatikai adatbázist készítünk, várhatóan ennek a hónapnak a végére használatba vesszük.
Közösen szerveztünk levélkampányokat, hogy pontos adatokhoz juthassunk, közös erőfeszítéssel dolgozzuk azokat fel, és mindkét szervezet használja a kapott információkat. Két levélkampány, és külön egy beléptető nyilatkozat körlevél eredménye közelítőleg 5000 személy nyilvántartott adata, ebből több, mint 2000 tagunk és 430 új belépő.
Ehhez kapcsolódóan szeretném kérni a tagozataink vezetőit, hogy április 30-ig szerezzék meg és küldjék el nekem az iskolákban érettségiző végzős diákok e-mail címeit, hogy májusi hírlevél számunk már elérhesse, köszönthesse őket is.
Részt vettünk a mosonmagyaróvári iskola újraindítása után végzett öregdiákok alakuló tagozati ülésén.
Már beszámoltunk arról, hogy befogadtuk a „Barátok útját”, ezt az idén már 15. éve működő ifjúsági zarándoklatot, ami gimnazista korú diákokkal járt tavaly nyáron a Felvidéken a magyarságért imádkozva, hitünk és magyarságunk összetartozását végiggondolva.
Szeretnénk szolgálni a tagjainkat. Alkalmat szeretnénk biztosítani arra, hogy közösségben, jól érezve magunkat tartalmas, „életet teremtő” eseményeken találkozhassanak. Ehhez további tagokat kell gyűjtenünk. (becslésünk szerint közel 10.000 diáktársunk él). Talán most már van annyi aktív fiatal, akikkel együtt sikeresen szólíthatunk meg fiatalokat is. Ezt bizonyítják azok a rendezvények, amiket ők szerveztek, vagy amiknek a szervezésében részt vállaltak.
* A kommunikáció megújítása érdekében a most olvasott Hírlevelet indítottuk, Mikecz Tamás szerkesztésében, Borián Tibor aktív mentorlásával. Dolgozunk azon, hogy jöjjön létre egy tudósítói hálózat, ami segít a kapcsolattartásban a vidéki tagozatokkal. Vácról, Nagykanizsáról, Mosonmagyaróvárról van már jelentkezőnk. Kértük és kérjük a tagozatvezetőket, hogy segítsenek helyi tudósítók megtalálásában. Fontos, de nem megterhelő feladatot kell ellátniuk: rendszeresen, havonta rövid hírt, mondjuk egy bekezdésnyit küldeni.
 
Feladatunk a honlapunk és az újságunk fejlesztése. Igyekszünk megteremteni a Diákszövetséghez méltó, de nem pazarló, professzionális irodát. Ebben a törekvésünkben is a Tartományfőnökséggel összhangban, sőt azt kell mondanom "szimbiózisban" léptünk. Csepely Péter és Harrach Gábor munkájáról már hallhattatok, olvashattatok.

Főtitkárként kötelességem lesz a Szövetség adminisztrációjának pontosabbá, hatékonyabbá tétele (iratkezelés, tagnyilvántartás, tagkönyvek megújítása, tagozatok támogatása, és elszámolása).

A fentieken kívül erősíteni kívánjuk külső kapcsolatainkat (egyház, Magyarország):
* Keresztény civil szervezetek fórumának eddig két ízben a Parlament felsőházi terme adott helyszínt. Tevékeny szervezőként vállaltunk feladatot a gazdag program összeállításában, szervezésében.
* A Pax Hungarica partnert lát bennünk arra, hogy megújítsa tevékenységét. Továbbra is szoros a kapcsolatunk néhány társ-diákszövetséggel, például a bencés és a jezsuita szövetséggel, támogatjuk és részt veszünk az egyházi iskolákban végzettek évenkénti tihanyi találkozóján, a Kézfogáson.
Szeretnénk szolgálni a tagjainkat. Alkalmat szeretnénk biztosítani arra, hogy közösségben, jól érezve magunkat tartalmas, „életet teremtő” eseményeken találkozhassanak.
Mindezt persze nem csak a magunk érdekében tesszük, szolgálni szeretnénk a Rendnek és az iskoláinknak anyagi és szellemi értelemben is (anyagi forrásgyűjtés, együttműködés – tanár-szülő-diák, pl. kirándulás, lelkigyakorlat).

Ehhez kínálom továbbra is a munkámat és ebben kérem a támogatásotokat, és a segítségeteket. 
Barátsággal
Strommer Pál, MPDSZ főtitkár
 
Mikecz Tamás felelős-szerkesztő a Hírlevél első fél évéről és a jövőbeni teendőkről

Kedves Öregdiák Barátaim!
Fél évesek lettünk! Engedjétek meg először is, hogy megköszönjem Nektek, kedves Olvasóinknak azokat a visszajelzéseket és kritikákat, amelyekkel a Hírlevelet és az abba fektetett áldozatos munkánkat illettétek, annak indulása óta. Szívből remélem, hogy teszitek ezt minél többen, a jövőben is!
A Hírlevélről a Közgyűlésen is szó esett, Oberfrank Ferenc MPDSZ elnök bemutatott személyesen is a Közgyűlésnek, s részletesen beszélt az új tervekről, amelyekben kiemelt szerep jut a Hírlevélnek és a Sajtóbizottságnak egyaránt. A Sajtóbizottság és a magam nevében, ezúton is köszönöm Oberfrank Elnök Úr elismerő szavait, s köszönöm a kitüntetést a Választmánynak, az MPDSZ Elnökségének és Nektek Kedves Olvasók, amelyet Borián atyával közösen végzett munkám elismeréseként kaptunk. Igyekszem, igyekszünk méltóak lenni a vállalt feladatra!
A Hírlevél készítése, a szerkesztői munka, a rovatok kitalálása és megírása, a hírek összegyűjtése, a külső megjelenés elképzelése és megvalósítása, a szerkesztői gárda kialakítása, illetve a tudósítói hálózat építése egyaránt, a Főtitkár Úr szavait használva "szolgálat". Szolgálat, amelyhez Oberfrank Ferenc és Strommer Pál MPDSZ vezetők hónapról-hónapra segítséget nyújtanak. Szolgálat, amelyre évekkel ezelőtt Görbe László SchP. és Borián Tibor SchP., illetve néhai elnökünk, Szücs Ervin hívott. Szolgálat a Rendnek, a Diákszövetségnek és a most gimnáziumot végző diákoknak egyaránt.
A cél elsődlegesen az, hogy összekössük, ami összetartozik: elsődlegesen az egykori öregdiákokat a Piarista Renddel. Másodsorban cél a hamarosan végző diákokat mielőbb és minél hatékonyabban bekapcsolni a "piarista vérkeringébe". Sajnos tapasztalatom, hogy végzett diákok egy része, kilépve az Alma Mater kapuin, nem találják helyüket a Világban. Félő, hogy többükre lesz igaz: "Mag leszel, mely kőre esett". Az Egyetemre bekerülve felületes, sokszor nem a piaristáknál megszokott színvonalhoz hasonló közösségben találja és éppen ezért nem találja magát!
A Diákszövetség vezetői célt tűztek ki! Ez a cél nem más, mint egy piarista öregdiák "közösség" építése. Építkezés közös erővel, fokozatosan, "tégláról-téglára". Az alapot lefektették tanáraink, a piarista atyák. Az alapok biztosak, hogy fölötte milyen ház, esetleg milyen katedrális épül, az már rajtunk, a közösség építőin múlik. A Diákszövetség építése azért cél, mert hasznos segítőtársa tud lenni a piarista gimnáziumok alakuló diák-közösségeinek és a Magyar Piarista Rendnek egyaránt, ezáltal is köszönetet mondva a piaristák értünk tett áldozatos tevékenységéért.
 
Hírlevél szerkesztőként számos levelet kapok Öregdiákoktól, amelyben kérdezitek, hogyan és milyen mértékben segítjük, egyáltalán elég nagy mértékben segítjük-e a gimnáziumokat és a Rendet? Sokan kérdezitek, hogy a Rend és a gimnáziumok hogyan viszonyulnak a Diákszövetséghez, a tagozatokhoz, vannak-e közös programjaink, azokon részt vesznek-e a piarista atyák? Milyen közösség, egyáltalán közösség vagyunk-e mi, akiket összeköt a szó "piaristaság"? Sokan kérdezitek, vannak-e forrásaink? Vannak-e "szponzoraink"? Támogatnak-e minket cégek, bankok, mecénások?
Hasznos és jó kérdéseitek, építő kritikáitok folyamatosan eljuttatom az Elnökséghez, ezekre válaszként készülőben van egy levél/cikk, amelyet Strommer Pál és Oberfrank Ferenc nemsokára közzé fog tenni a Hírlevél hasábjain, mintegy tájékozatva Titeket a jövőről, az elképzelésekről és további segítséget is ezen keresztül fog kérni Tőletek. Áldozatos, értetek végzett "szolgálatunkat" kérdéseitekkel, kritikáitokkal, hangoztatott véleményeitekkel, de leginkább a szervezett rendezvényeinken való megjelenésetekkel, aktív közösségi részvételetekkel segíthetitek.  

Szeretettel várjuk a jövőben is kritikáitokat a Hírlevéllel kapcsolatosan is! A Hírlevél végén bármelyik e-mail címet használhatjátok erre a célra. A felelős-szerkesztői e-mail címet minden nap nézem, az arra érkező kérdésekre mielőbb igyekszem is válaszolni. Szép számmal vagytok akik írtok nekem, elláttok jó tanácsokkal, kritikákkal... etc.
Szeretném azonban, ha minél többen lennétek, akik billentyűzetet ragadtok! Többen jeleztétek, hogy adjunk hírt a vidéki tagozatok életéről, eseményeiről, ehhez azonban szükséges azonban, hogy vidéki "polgártársaink" is írjanak nekem/nekünk.
Számos öregdiktársunk jelezte, jó lenne, ha a mostani fiatalok is írnának már a Diákszövetség Hírlevelébe, ezzel is működtetve a "piarista maffiát", - ahogy néhai miniszterelnökünk, dr. Antall József fogalmazott, s amit Szücs Ervin néhai elnökünk is, Tőle átvéve hangoztatott! Engedelmükkel, én is ezt kérem! Működtessük a "piarista maffiát"!
Kérem most elsősorban a fiatalokat, írjanak, küldjenek cikkeket, tájékoztassanak minket életükről, továbbtanulásukról, közösségeikről... Írjatok elért eredményeitekről, adjatok hírt kitüntetéseitekről elismeréseitekről, tájékoztassatok egyházi és világi kezdeményezéseitekről, osztálytalálkozóitok várható időpontjairól és az azokról készült beszámolókról egyaránt!

Különböző generációk vannak jelen a Diákszövetségben, de ez nem jelenti azt, hogy a fiatalokra az idősebbek ne lennének kíváncsiak! Adjatok hírt magatokról, hogy megismerhessenek Titeket az Öregdiákok is! Ezúton kérem az Öregdiákokat, hogy Ti pedig fogadjátok szeretettel a "szolgálatra" jelentkező fiatalokat! Nekik is helyük van a Diákszövetségben, ők fogják ugyanis továbbvinni, továbbépíteni a megkezdett katedrálist! Mottónk is ez: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket...”!
Közösen bontsuk le a generációk között álló falakat, közös erővel építsük együtt a "piarista maffiát"! Teremtsünk közösséget!
Volt szerencsém ismerni néhai elnökünket, Vitéz Szücs Ervint, akinek kacsintása és mosolya a mai napig előttem lebeg, miközben hangoztatja: "működtessük a piarista maffiát!"
Feladatunk van, tegyük a dolgunk, az Ő emlékére is!
 
Barátsággal
Mikecz Tamás, MPDSZ-Hírlevél felelős-szerkesztő


Böjte Csaba levele és a kéréséhez csatlakozó Sajtóbizottság felhívása

Böjte Csaba: ÉBRESZTŐ!
Húsvét másodnapja van! Nagy belső indítást érzek, hogy elmenjek én is locsolni. Hatalmas vödör hideg vízzel szembe önteni azokat akik alszanak. 2010 tavaszán leginkább azokat szeretném meglocsolni, hideg ébresztő vízzel, kiket nagy nagy szeretettel éveken keresztül egy egy lelkiismeretes pap, szerzetes mindent félretéve nevelt, oktatott, hittan órákon, vagy kollégiumokban, iskolapadokban...

Ébresztő hajdani hittanosok, egyházi intézmények növendékei! Néhány szomorú papról – el nem ítélhető módon – a felháborodás lerántotta a hallgatás fátylát. Jól tette. De ti, mi, akik oly sok lelkiismeretes nagyszerű, szent életű papot, szerzetest ismertek, miért hallgattok? Igen, kell beszélni arról az 1 százalékról, akik felelőtlenül bemocskolták a bennük bízó gyermekeket, de kell beszélni a döntő többségről is! Azokról a lelkipásztorról akik, hihetetlen jósággal, szeretettel hajoltak le hozzánk.

Nagyon sok papot ismerek, de ismerőseim közül hozzám, mint hajdani gyermekhez egyetlen egy sem közeledett bűnös vággyal. Mindazt, amit értéknek tartok magamban annak nagy részét olyan nemes lelkű papoktól kaptam, mint Bálint Lajos püspök úr, ki tegnap hunyt el. Róla, és még nagyon sok szentéletű papról, szerzetesről csak jót, szépet tudok mondani. Hat év teológia alatt hozzám – de tudtommal társaimhoz sem – soha senki ferde hajlammal nem közeledett. A fehérvári szeminárium számomra tényleg a megtestesült bölcsesség otthona volt, és mindig nagy-nagy szeretettel tisztelettel gondolok vissza az ottani tanáraimra, elöljáróimra, püspökeimre. Paptanáraink a tanulmányaikért, önfeláldozó munkájukért a kommunista rendszertől sem elismerést, sem segítséget nem kaptak, és mégis vállalva az oktatás a nevelés nagyon nehéz munkáját, hihetetlen tisztességgel helyt álltak, számomra, de hiszem, hogy kispap társaim számára is mindenben példaképek voltak.

Húsvét másodnapján ébredjünk fel, mert a hallgatásunkkal önmagunkra is árnyékot vetítünk. A kívülállók csak a szennyről hallva, könnyen általánosítanak, és azt hihetik, hogy az egyházi intézmények a bűnnek, a szennynek az otthonai. Bennünket az igazság, amelyet ismerünk, megtapasztaltunk, kötelez! Biztatlak, hogy egy-egy kedves paptanárunkról, szerzetes nevelőnkről mi is „rántsuk le a fátylat”, és írjuk le, fogalmazzuk meg egy-egy levélben, beszámolóban azt a sok jót, szépet, amit általuk kaptunk a Jóistentől. Töltsük meg a sajtót, a világhálót olyan Istennek szentelt személyek életrajzával, cselekedeteivel, akikre csak büszkeséggel tudunk gondolni. Ne hagyjuk, hogy néhány, részben még nem is ellenőrzött féligazság, bemocskolja azt az intézményrendszert, azokat a személyeket, akik számunkra nagylelkűen otthont adtak, lelki szellemi születésünkhöz hozzájárultak...
Húsvét másodnapján friss hideg vízzel mindenkinek jó locsolást kívánok!
Szeretettel, Csaba testvér

A témával kapcsolatos egyéb hírek:
http://index.hu/kulfold/2010/04/12/a_vatikan_feljelentesre_kotelezte_a_puspokoket/
"A Szentszék weboldalán hétfőn először közölte, hogy a püspökök és más magas rangú egyházi vezetők kötelesek jelenteni a világi hatóságoknak, ha pedofília esetéről értesülnek.
A Vatikán szerint már régóta a katolikus egyház hivatalos politikája, hogy a bűnüldöző szervekkel együtt kell működni, de ez először került a nyilvánosságra egy laikusoknak szánt útmutatásban, amelyet a Szentszék weboldalára töltöttek fel.
"A bűncselekményeknek az illetékes hatóságoknak történő jelentésére vonatkozó polgári törvények minden esetben követendőek" - hangzik az útmutatás. A pedofília legsúlyosabb eseteiben a pápa azonnal megfoszthatja reverendájától a bűnt elkövető papot, anélkül, hogy megvárná a kanonikus eljárás lezárását. A katolikus egyház belső eljárásrendje értelmében kiskorúak ellen pap által elkövetett szexuális bűncselekményeket rendes esetben a területileg illetékes püspöki hivatal vizsgálja ki. Amennyiben a vád hitelesnek bizonyul, az ügy a vatikáni székhelyű Hittani Kongregáció elé kerül. Tarcisio Bertone bíboros, a Vatikán államtitkára arról beszélt Santiagóban, hogy a papi nőtlenségnek nincs köze a pedofiliához. Szerinte a gyerekek molesztálása mögött a homoszexualitás húzódik meg. "Sok pszichológus és pszichiáter kimutatta, hogy a cölibátus és a pedofília között nincs kapcsolat, de mint nemrég hallottam, sokan megállapították, hogy a homoszexualitás és a pedofília összefügg" - magyarázta Bertone. "Ez a betegség az emberek minden csoportját érinti, és százalékarányban a papokat kisebb mértékben, mint másokat." Azt mondta, egy papnál az ilyen viselkedés nagyon súlyos, botrányos. Tarcisio Bertone szerint XVI. Benedek pápa hamarosan új, meglepő kezdeményezést tesz a gyerekek szexuális zaklatásával kapcsolatban, de hogy az miben áll, nem árulta el."
forrás: index.hu 

Kedves Piarista Öregdiák Barátaim! 
A Sajtóbizottság nevében ezúton kérünk Titeket, a magunk módján mi is tegyünk eleget Csaba testvér kérésének: "Töltsük meg a sajtót, a világhálót olyan Istennek szentelt személyek életrajzával, cselekedeteivel, akikre csak büszkeséggel tudunk gondolni. Ne hagyjuk, hogy néhány, részben még nem is ellenőrzött féligazság, bemocskolja azt az intézményrendszert, azokat a személyeket, akik számunkra nagylelkűen otthont adtak, lelki szellemi születésünkhöz hozzájárultak..."
A Hírlevél végén található az e-mail címünk! Ezúton kérjük a tisztelt Olvasókat, aki teheti közületek ragadjon tollat vagy billenyűzetet, s írjon pár sort kedvenc piarista tanáráról, lelkiatyjáról. Méltassuk azokat, akikre büszkeséggel tudunk visszagondolni, akár élő, akár egykori elhunyt piarista tanárról legyen szó!
Küldjétek el e-mailben vagy adjátok le kéziratotokat a Diákszövetségben Csepely Péternél, hogy megjelentethessük a Hírlevélben vagy feltehessük honlapunkra.
Töltsük meg mi is a sajtót, a világhálót! Hirdessük, hogy mit tettek a piarista atyák értünk, mit kaptunk tőlük útravalóul az életre!
A pedofília a világi és egyházi törvények szerint egyaránt bűn. Nem is szabad szemet hunyni felette! Tenni kell azért, hogy a jövőben ne történehessenek ilyen bűnök a Katolikus Egyház berkein belül sem!
Nem lenne azonban helyes, ha a világi sajtó hamis hírek, torzítások, ferdítések révén, vagy éppen csak aránytalan mértékben is alá akarná ásni az Egyház több ezer éves tekintélyét, csorbát ejtve a kereszténységen. A magunk módján ez ellen, nekünk is van tennivalónk!

Segítségnyújtási szándékkal megírt e-mailjeiteket várva, köszönettel
Mikecz Tamás és a Sajtóbizottság


Veszprémi hírek

A Veszprémi Főegyházmegye Gizella Királyné Múzeuma ez évben is kiállításokat rendez májustól októberig a Piarista templomban.
Májusan: fotókiállítás a köpenyes Madonna-ábrázolásokról.
Júniusban: kamarakiállítás Borsos Miklós bibliai témájú grafikáiból.
Júliusban: Pagony Rita szobrászművész keresztúti stációk domborműveinek grafikai tárlata.
Augusztusban: Korzenszky Richárd tihanyi bencés perjel szentföldi fotóinak kiállítása.
Szeptemberben: a székesegyházi kottatár értékes opusainak bemutatása egyháztörténeti előadás- és hangversenysorozattal - M. Tóth Antal zenetörténész közreműködésével.

GIZELLA KIRÁLYNÉ MÚZEUM, VESZPRÉM
A veszprémi római katolikus püspökség gyűjteménye, és a vidéki plébániákból származó egyházi műkincsek, a hagyatékokból származó szobrok, textíliák, festmények láthatók a múzeumban.
A kiállítás 1984-ben került mai, állandó helyére az egykori Tejfalusi-házba. A múzeum rendkívül gazdag gyűjteményéből évente megújuló kiállítás fogadja a látogatókat.
A múzeum tárgyai közül csupán két különleges darab: a reneszánsz kor különleges textil-emléke az 1470 körül Itáliában készült Vetési kazula (Vetési Albert miseruhája, melyet a püspök akkor viselt, amikor  Mátyás király feleségét, Beatrixot megkoronázta) és egy 1410-ben készült kisméretű Fájdalmas Krisztus-szobor.
A gyűjtemény másik értéke a  püspöki palotából  átköltöztetett kincstár. Az úrmutatók, kelyhek, pásztorbotok sora mellett Dürer-metszetek, különböző korból származó olajfestmények, Erzsébet és Zita királyné díszruháiból készült miseruhák, a koronázási palást XIX. század végén készült másolata a történelem egy-egy szeletét tárja elénk.


Szeretetszolgálat - Szociális munka a váci Piarista Gimnáziumban - A tevékeny szeretet iskolája - TESZI

Földváry István - Szeretetszolgálat
A diákság elsődleges feladata az iskolában a tanulás- és különösen a gimnáziumi évek alatt- személyiségének felépítése, értékrendjének kialakítása. Ebben kell, hogy segítséget kapjon tanáraitól, szüleitől. Ezért fontos az iskola szellemisége, az oktatás színvonala mellett a nevelői munka is. Szükséges olyan hozzáértés, alkalmasság, képesség- divatos szóval kompetenciák- megszerzése is, ami túlmutat a hagyományos tanulási módszereken, és segít megérteni a minket körülvevő világot, embereket, élethelyzeteket. Ezek azok a szociális kompetenciák, amiket csak az életben lehet megtanulni, mint a mások életét megértő és elfogadó, azt segítő empatikus és toleráns gondolkodás és tenni akarás. Ezeket nem lehet iskolapadban megszerezni, csak kint az életben, és ezek a tapasztalatok nagyon értékesek lehetnek a diákok pályaválasztásánál, illetve a későbbi felnőtt életében. A keresztény hit hangsúlyosan is felhívja erre a figyelmünket, hiszen Jézus több helyen is beszél erről az evangéliumok tanúsága szerint. Gondoljunk az irgalmas szamaritánus példabeszédére, ahol a segítő szeretet fontosságát hangsúlyozza, vagy arra a kijelentésére, hogy „Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek”. /Mt 25,40/

A kereszténység lényegéből adódik a karitatív, szeretetből fakadó segítés igénye.
A katolikus iskolák részéről is felmerült, hogyan adhatnák át diákjaiknak az Egyház évszázadokon át szerzett gazdag szeretetszolgálatának tapasztalatait.
Az úttörő munkát a miskolci jezsuita gimnázium végezte el pár évvel ezelőtt, mikor is kilencedikes diákjaiknak kötelezően heti egy óra szeretetszolgálatot szervezett.
Ezt a példát vette át több egyházi gimnázium az országban, többek között Szegeden, Kecskeméten, Budapesten és Vácon a piaristák.
 
Hogyan fogtunk neki Vácon a szolgálat megszervezésének? Először is a tanári karból- akik ehhez kellő elhivatottságot éreztünk- tapasztalatszerzés céljából felkerestük a miskolci jezsuita, majd a szegedi piarista gimnáziumot, ahol láthattuk a szociális munkát végző diákokat, illetve a szolgálat összegzését, beszélgettünk velük és az őket segítő tanárokkal.
Következett a város szociális feltérképezése, a lehetséges szolgálatok felkutatása. Nyár végén, ősz elején ki-ki nyakába vette a várost, és körülnézett, hogy milyen feladatok, igények jelentkeznek, mik közül választhatnak majd a diákok. Felkerestünk óvodákat, iskolákat, speciális intézményeket, kórházat, szociális intézményt, hogy minél több területet tudjunk megmutatni, mint lehetőséget a végzendő munkához.
Fontosnak tartottuk, hogy a feladatok jól körülhatárolhatók legyenek, tehát tudják, mi a dolguk, személytől személyig érjenek, hogy gyakorolják a kapcsolatépítést és azt is, hogy a szolgálatosok kettesével menjenek, ugyanis így nagyobb az önbizalmuk. Szempont volt, hogy minden héten ugyanabban az órában legyen az adott feladat, hiszen a sok egyéb elfoglaltság miatt az időbeosztásnak kiszámíthatónak kell lenni. Az iskola úgy döntött, hogy a mindenkori 10. évfolyamnak kötelező a szeretetszolgálat heti 1 óra időtartammal, és ehhez felsőbb éves diákok önként csatlakozhatnak. A szolgálat idejét novembertől május végéig kell teljesíteni. Ennek közepén februárban egy kis közös visszatekintéssel, tapasztalatok átadásával, végén pedig egy ünnepélyes egész napos rendezvénnyel zárnánk, ahova meghívnánk az intézmények vezetőit és a helyi média képviselőit is. Itt a szeretetszolgálatot végző diákok beszámolnának a munkájukról, tapasztalataikról.
 
2009. október 14-ére meghívtuk a partnerintézmények vezetőit a Piarista Gimnázium dísztermébe a Tevékeny Szeretet Iskolája megnyitójára és a program ismertetésére. Itt lehetőséget kaptak az intézményeket képviselők,hogy a jelenlevő diákok előtt mutassák be intézményüket, kedvet csinálva a választáshoz.
Az őszi szünet után a diákok kis füzetet kaptak, amiben felsoroltuk az intézményeket, lehetőségeket, mindenhol konkrétan megfogalmazva, és pontos időhöz kötve. Kértük, hogy ebben a füzetben mindenki jelöljön meg a sorrend figyelembevételével négy tevékenységet, amit szívesen vállalna, és el is tud végezni a megjelölt időpontban. Ez alapján osztottuk be a fiatalokat kettesével az adott szeretetszolgálatra. Kicsit izgultunk, mit szólnak hozzá, mert nyilván nem mindenkit tudtunk beosztani az elsőként megjelölt feladatra. A diákok megértették és elfogadták, hogy kinek mi lesz a dolga. Akiknek problémájuk akadt a feladattal, azok a kapcsolattartójukhoz fordulhattak. A kapcsolattartók azok a tanárok, munkatársak lettek, akik az intézményeket megnyerték ennek az ügynek.
 
Így hát novemberben elindult a szeretetszolgálat. Milyen feladatokat kellett ellátni a diákoknak? Nagyon sokfélét! Ezekről a legjobb visszajelzés a 2010. február 24-i „Évközi visszatekintés” nevet viselő találkozó a szolgálatot végző diákok közt. Kiscsoportos feldolgozás keretében beszéltek élményeikről, nehézségeikről a különböző területen jelenlévők. A beszámolók szerint a Máltai Szeretetkórházban a Főtéren az elfekvő idősökkel beszélgettek, némelyikük felolvasott, más kis foglalkozást talált ki. A  Cházár András Többcélú Közoktatási Intézményben,-ismertebb nevén a Siketekben- hallássérült és gyógypedagógiai óvodai csoportokban játszottak, illetve focikupa versenyeknél a lebonyolításban, a játékban vettek részt. A Simon Antal Általános Iskola,Diákotthon és Gyermekotthonban az ott lakó gyerekekkel foglalkoztak, a gödi Topház Speciális Otthon fogyatékkal élő lakóival is megismerkedtek néhányan. Két nagycsaládban is tevékenykedtek. A Piarista Rendház ablakán keresztül esténként rendszeresen hajléktalanok részére vacsoraosztás folyik, ebben is kettesével más-más diák segített be. Több iskolában szerveztünk korrepetálási segítséget, így a Juhász Gyula és az Árpád Fejedelem Általános Iskolákban, és persze a saját iskolánkban is. Végül az óvodák közül a Nyár utcai, a Hársfa utcai, az Eötvös utcai és az Evangélikus Óvoda voltak, ahol diákjaink szolgálatot végeztek.
 
A 10. évfolyam és a felsőbb önkéntesek, akiknek száma meghaladja a 30-at több mint 120 fiatalt jelentenek. Nyilván nem egyforma intenzitású a munkájuk, és nem egyforma elhivatottságúak,de többségükről elmondható, hogy becsülettel helytállnak ebben az embert próbáló és nemesítő, a közösség és a társadalom számára oly fontos szeretetszolgálatban. A város is gazdagodik általuk. Mindannyian értékes tapasztalatot szerezhetnek az őket körülvevő valóságról,a segítés öröméről, a másokért élő ember lelki történéseiről. Végül pedig megsejthetnek valamit Pál apostol lelkületéből, aki így búcsúzott híveitől:” Minden tekintetben példát adtam nektek, hogyan kell dolgozni,s a gyengéknek támaszukra lenni, Urunk Jézus szavaira emlékezve: Nagyobb boldogság adni, mint kapni!


A mosonmagyaróvári tanár kitüntetése

Nagy megtiszteltetés érte a mosonmagyaróvári Piarista Iskolát azzal, hogy annak kiváló művész-tanára, Matusz Péter Pál Trefort-díjban részesült. Az országos elismertséget jelentő kitüntetés nem pusztán a képzőművésznek, hanem az oktató-nevelő tanárembernek is szól.

Matusz Péter tanár 1952-ben született Mosonmagyaróváron. A pedagógiai-művészeti tanulmányainak befejezése óta szülőhelyén dolgozik, jelenleg a Piarista Iskolában. Sokat dolgozott a helyi képzőművészeti élet szervezéséért, fellendítéséért. Lakásán művészeti galériát működtetett 1994-2004 között "M Galéria" néven. Alapítója és egy ideig művészeti vezetője volt a helyi MAK képzőművészeti csoportnak. Az Art Flexum Nemzetközi Művésztelep létrehozója 1998-ban, majd 5 évig művészeti vezetője. Az Art Flexum Művészeti társaság tagja. Több nagysikerű kiállítása volt országszerte és a határainkon túl. Nevéhez fűződik Mosonmagyaróvár város zászlajának és címerének, Győrsövényház címerének megalkotása, valamint számos könyvborító és illusztráció művészi kivitelezése. Figurális és nonfiguratív munkáiban az emberi lét szövevényes esztétikai és morális tartalmát jeleníti meg. Számos képzőművészeti díj tulajdonosa.


A nagykanizsai tagozat életéről

Életjel Nagykanizsáról
 
Diákszövetségünk Nagykanizsai Tagozata szeretettel köszönti a Hírlevél olvasóit. Eddig nem lehetett rólunk olvasni ezeken az oldalakon, de reméljük, hogy ezentúl rendszeresen tudunk jelentkezni és beszámolni életünk eseményeiről.
A Nagykanizsai Tagozat eléggé speciális abból a szempontból, hogy a tagság két nagy részre osztható: azokra, akik az államosítás előtt kezdték meg tanulmányaikat, és azokra, akik csak a rendszerváltozásás után lettek piarista diákok.

Két igen eltérő korosztály, így nem egyszerű olyan programokat szervezni, amelyek minden tagot megfognak. A másik érdekesség, hogy a fiatalabb tagok pedig nincsenek Nagykanizsán, mert egyetemi vagy egyéb elfoglaltságaik elszólítják őket. Ezért összejöveteleinket mindig hétvégére tudjuk szervezni.
Emellett van egy szépszámú csoport az idősebb generációból, akik Budapesten élnek, és itt jönnek össze negyedévente. Évente egyszer pedig Kanizsán.
 
Április 10-én tartottuk a tagozat rendes negyedéves összejövetelét. Szentmisével ünnepeltünk az iskola kápolnájában, majd átmentünk a leánykollégiumba, tanácskoztunk,  megterveztük a következő év programját, és elhatároztuk, hogy a Hírleveleket megpróbáljuk eljuttatni azon tagjainkhoz, akik nem érik el az internetet. Végül pedig egy jóízű ebédet fogyasztottunk el, kötetlenül beszélgetve idősek és fiatalok egyaránt. Következő összejövetelünket az iskola ballagási ünnepségét követően tartjuk. Egyelőre ennyit Nagykanizsáról.
Bognár László, a Nagykanizsai Tagozat elnöke 
 
Kedves Nagykanizsai Barátaink!
Örömmel vettük "életjelet közlő" soraitok!
Szívből reméljük, hogy ígéretetekhez híven a jövőben rendszeresen tájékoztattok minket programjaitokról, ünnepeitekről, eseményeitekről... vagy éppen csak írtok hogylétetek felől!
Írásaitokat a Hírlevél oldalain - megígérem - mihamarabb közzé fogjuk tenni!
 
Ezúton buzdítom a többi vidéki tagozat tagjait is, hogy Ők is adjanak "életjelet" magukról, a Hírlevél végén szereplő e-mail címek bármelyikére küldjék el híreik működésükről, eseményeikről, szervezett programjaikról...
 
Barátsággal
Mikecz Tamás
MPDSZ Hírlevél - felelős szerkesztő


Versenyeredmények a Budapesti Piarista Gimnáziumban

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny /OKTV/ döntőjébe jutottak, ahol kiemelkedő helyezést értek el:
- Magyar irodalom - Szilágyi Bálint 12b - országos 2. hely
- Latin nyelv - Mihálffy Máté 12b - országos 1. hely
- Latin nyelv - Szovák Márton 11a - országos 4. hely
- Matematika - Mozsáry László 12b - országos 31. hely
- Fizika - Hargitai Balázs 11a
- Kémia - Kollai András 12a - országos 3. hely
- Művészettörténet - Salamon Gáspár 12b - országos 1. hely
- Filozófia - Seres István 12b
GRATULÁLUNK!

Az Országos Rajeczky Benjamin Gregoriánversenyen a gimnázium felsős Scholája "arany minősítést" szerzett.

A Budapesti Diákolimpián röplabda sportágban az iskola csapata a Fiú VI. korcsoportban III. helyezést ért el.

A katolikus egyházi iskolák számára rendezett "Károly Iréneusz Fizika Tanulmányi Versenyen"   a következő eredmények születtek:
- Egyéni írásbeli verseny 13-14 évesek kategóriájában: Juhász Péter I. díj; Béres Pál II. díj; csapat: II. díj.
- Egyéni írásbeli verseny 17-18 évesek kategóriájában: Mozsáry László I. díj.
- Otthoni kísérleti forduló 13-14 évesek kategóriájában: csapat III. díj.
Gratulálunk az elért eredményekhez!


Egy piarista diák sikeres életútja - MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS Sapszon Ferenc

A Rádiókórus eddigi legsikeresebb korszaka Sapszon Ferenc nevéhez fűződik.
Amikor a Kórus 40 éves jubileumát ünnepelték, a Kórust Sapszon Ferenc vezényelte. Egyik kritikus így írt róla: „Megszokni nem, csupán csodálni lehet a hangzásnak ezt a tökéletesen kiegyenlitett szépségét és ragyogását, s elismerni azt a mérhetetlenül sok munkát, amely szinte észrevétlen eredményezi fél évezrednyi kórusmuzsika hibátlanra csiszolt megszólaltatását. /-/ Tanítani lehetne, ahogyan Sapszon a gyengég, azúros színekből szőtt muzsikát drámai csúcspontjára felemelte.”

A Budapest Music Center (BMC) Művész adatbázisában olvasható:
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 1950 és 57 között Vásárhelyi Zoltán tanítványa volt. 1957-58-ban az Országos Filharmónia ösztöndíjas karnagya az Állami Férfikarnál. 1958-64-ig a Rádióénekkar korrepetitora, 1964-66-ig karnagya, 1966 és 1990 között karigazgatója. 1990-től a Zeneakadémia debreceni konzervatóriumának karvezetés tanára. 1945-50 Szegeden, majd 1950 óta Budapesten több amatőr kórus vezetője volt (1952-85 Semmelweis Kórus, 1964-78 Bartók Kórus, 1984- Budaörsi Pro Musica Kórus, 1997- szlovákiai magyar pedagógusok Vass Lajos Kórusa).
E sokszínű pályakép predesztinálta arra, hogy a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének tiszteletbeli elnöke legyen.
 
Díjak
1972 Liszt Ferenc-díj
1974 SZOT-díj
1982 Érdemes Művész
1985 Bartók-Pásztory-díj
1989 Kiváló Művész
1989 Budaörs Díszpolgára
1994 Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (Polgári Tagozat)
 
Továbbá
2007-ben a Zeneakadémia Alapítvány karnagyi és tanári oklevél megszerzésének 50. évfordulóján arany emlékgyűrűt adományozott az életmű és a debreceni tanítási eredmények elismeréséül a következő mondatok kíséretében:
„Sapszon Ferenc kóruskarnagynak kiemelkedő előadóművészi és tanári munkásságáért, Kodály Zoltán szellemi hagyatékának méltó életben-tartásáért, valamint a hazai és nemzetközi hangversenyéletben évtizedeken át a legmagasabb szinten művelt kóruskultúra szolgálatáért.”
2009-ben a Magyar Örökség és Európa Egyesület életművéért 80. születésnapján Magyar Örökség-díjat adományozott részére.
1929-ben született Szegeden. Mire elvégezhette a Zeneakadémiát, már számos énekkart hozott létre és irányított. Saját bevallása szerint már a szegedi Piarista Gimnázium ötödik osztályos tanulójaként autodidakta módon kezdett el dirigálni – mert az iskola akkor énektanár nélkül maradt. Ma már fia, ifjabb Sapszon Ferenc is Magyar Örökség díjas, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola vezető karnagya.
3 fia, 11 unokája, 8 dédunokája és 2 dédunoka is úton van, vagyis – ahogy Ő mondja: „osztálylétszám - a feleségekkel együtt – 29.” Csak részletekben tud összejönni a család ünnepekkor. (Talán a Piaristák adnának nekik helyet az összejöveteleikre, ha tudnák, hogy egy volt eminens diákjukról van szó.)
Volt Diáktársunk Sapszon Ferenc életművéhez gratulálunk, egészséget, termékeny éveket és további sikereket kívánunk. Büszkén vállaljuk, hogy piarista diák voltál.
Ad multos annos!
 
Borza György senior


Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány hirdetése

Tisztelt Egyházi mozgalmak, Közösségek Képviselői!

Ismételten szeretném felhívni figyelmüket az aktuálisan megpályázható ösztöndíjainkra. 
És egyben segítségüket is szeretném kérni a továbbításban, hogy minél több helyre eljuthasson, hogy minél több fiatal élhessen a lehetőséggel.
Közreműködésükben bízva, köszönettel:
Sal Marietta - programkoordinátor
 
A  Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány tanulmányi ösztöndíj pályázatokat hirdet az Egyesült Államokba a Calasanctius Training Program (CTP) keretében.

Aktuális pályázataink:
2011. szeptemberi kezdéssel:

  • Master of Arts in Psychology - Medaille College
  • Master of Science in Applied Intelligence  - Mercyhurst College
  • Master of Science in Organizational Leadership - Mercyhurst College

 
Általános CTP követelmények:
- kiemelkedő felsőfokú, szakmai eredmények
- megszerzett MA diploma
- magas szintű angol nyelvtudás (TOEFL gyakorlóteszt eredmény) 
- minimum 1-2 éves munkatapasztalat (a diploma megszerzése után)
- egyházi, társadalmi szerepvállalás
- keresztény értékrend
Az általános CTP követelmények mellett nagyfokú elkötelezettségre, helyi szinten közösségi szerepvállalásra és erős angol nyelvtudásra van szükség.
 
Jelentkezés módja:
Regisztráció a http://www.ctpinfo.hu/index.php?blokk=2&menu=16
(www.ctpinfo.hu / Amerikai ösztöndíjak / On-line jelentkezés)
Alapítványról info:     www.ctpinfo.hu
 
Jelentkezési határidő: 2010. április 30.
A kiválasztási folyamat előtt TOEFL gyakorlóteszt eredményt, közösségi és egyházi ajánlólevelet kérünk, a döntést követően - az egyetemtől függően - hivatalos TOEFL, GMAT, GRE vizsga letétele szükséges.
További beküldendő anyagok:
magyar és angol nyelvű önéletrajz, motivációs levél.
A pályázattal kapcsolatos megkereséseket az  office@ctpinfo.hu címre várjuk.

A Calasanctius Ösztöndíj Alapítványról röviden:
A CTP missziója, hogy hozzájáruljon felelősen gondolkodó magyar fiatalok szakmai és erkölcsi neveléséhez, akik a jövő társadalmi és gazdasági vezetői lehetnek.
A CTP diákok azonos értékeket képviselnek, és széles körben megosztják tudásukat. A CTP diákjai értékeiken és példájukon keresztül segítik Magyarország társadalmi és etikai fejlődését.
Mottónk: "Érj el sokat, élj mértékletesen, adj vissza környezetednek" (Make a lot, save a lot, give a lot)
Eddig több, mint 170 magyar ösztöndíjas diák vett részt a programban.
A CTP támogatja a magyar társadalom iránt elkötelezett, keresztény értékrendű, és kiemelkedő tanulmányi eredményű diákokat, posztgraduális diplomát adó amerikai képzésekre.
Az ösztöndíjasokban közös, hogy képesek a köz érdekét személyes anyagi vagy szakmai érvényesülésükkel azonos súllyal kezelni. Az egymás iránti szolidaritás, nyitottság a program talán leghangsúlyosabb eleme: a diákok anyagilag is segítik az új diákok kijutását. Az ösztöndíjasok tanulmányútjukat nemcsak karrierjük, hanem betöltendő feladatuk, szolgálatuk kezdetének is tekintik. Vállalkozásukban, munkájukban legfontosabbnak a tisztességet, a közösségi hasznosságot és mások személyiségének méltánylását tartják.
Bővebb információt és tájékoztatót a www.ctpinfo.hu oldalon találhatnak rólunk.


Piarista tapasztalatcsere Baszkföldön

Március 15-én érkezett vissza Budapestre azoknak a piarista szerzeteseknek a csoportja, akik ötnapos úton jártak a spanyolországi Baszkföld legnagyobb városában, a jelenleg Andalúziát és Baszkföldet egybefogó Emmaus rendtartományhoz tartozó Bilbaóban.

A spanyolországi tartományokkal fenntartott, szívélyes magyar kapcsolatok még 2004-ben egy budapesti látogatással kezdődtek, amit aztán a magyarországi rendtartomány szerzetesei többször viszonoztak. Urbán József tartományfőnök szerint a spanyolországi utak során az ott meghonosodott, több évtized tapasztalatai alapján is működőképesnek bizonyult új piarista modelleket tanulmányozzák.
- Eddig elsősorban az oktatással, a pedagógiával kapcsolatos kezdeményezésekkel ismerkedtünk. Most viszont kifejezetten a szerzetesi közösségmodell állt az érdeklődésünk középpontjában - hangsúlyozta a tartományfőnök, hozzátéve: ettől elválaszthatatlanok a növendékneveléssel, a világiakkal való együttműködéssel, az iskolai lelkipásztorkodással kapcsolatos kérdések.
Urbán József szerint a baszkföldi út legfontosabb tapasztalata az volt, hogy közelről láthatták a piarista keresztény közösségek mindennapjait. Ezekben a közösségben a szerzetesek együtt élnek a piarista testvériséget fogadalmi szinten vállaló világiakkal; utóbbiak között családos, gyermekes emberek is található. A közösség tagjai ugyanazon bérház különböző emeletein vagy szárnyaiban élnek, együtt imádkoznak, közösen esznek, sőt nem csak spirituális, hanem vagyonközösséget is alkotnak.
- A világiak jelenléte segít abban, hogy a piarista rend ezekben a közösségekben a külvilág felé nyitottan, de egyfajta oázist képezve jelenjen meg a társadalomban - teszi hozzá a magyarországi tartományfőnök, konkrét példaként említve azt a baszkföldi szerzetestársát, aki éppen a világiakkal való együttélés során, annak tapasztalatai alapján tudta újraértelmezni saját személyes hivatásának a lényegét.


Helyesbítés

Kedves Tagtársaink, Iskolatársaink!
A legutóbbi Piarista Diákban tévesen jelent meg a Diákszövetség hivatalos fogadóórájának időpontja a Piarista köz 1-ben.
A helyes időpont: hétfőnként 15-17-ig. De ügyelet van hétfőn 10-15-ig, valamint szerdán 10-17-ig is. Egyben kérek mindenkit, ha bármilyen kisebb-nagyobb elírás, tévedés
van a nevekben, címzésekben, vagy költözés esetén új cím, értesülések halálesetekről, kérem, hogy a Diákszövetség
telefonján vagy e-mailben értesítsetek.
Telefon: +3614864432
e-mail: csepely38@t-online.hu

Üdvözlettel
Csepely Péter


Piarista Filmklub

A legutóbbi alkalommal Stanley Kubrick "2001 Űrodüsszeia" című filmjét láthattuk. Hosszas, érdekes beszélgetés alakult ki a filmmel kapcsolatosan. Szóba került többek között az evolúció és a teremtés összeegyeztethetőségének kérdése, a mesterséges intelligencia fejlődésének előnyei, hátrányai, veszélyei.
A következő alkalommal, 2010. április 23-án, 17:30 órától, Lars von Trier "Hullámtörés" című munkája lesz soron. A helyszín a Gimnázium Zeneterme.

"A hollywoodi klisékkel gyökeresen szakító neoavantgárd társaság, a Dogma '95 filmje egy szerelmi történetet dolgoz fel. Nincsenek technikai trükkök, nincs mesterséges megvilágítás, nincs manipuláció. Kézi kamerával dolgozva kerülnek életszerű közelségbe drámáik szereplőivel. Skóciában, a 70-es években a kissé együgyű, de naivan tiszta Bess beleszeret egy olajfúró fiúba, aki egy baleset során teljesen lebénul. Bess magát hibáztatja a történtekért, mert annyira szerette volna, hogy a fiú mihamarabb itthon legyen. Jan arra biztatja a lányt, hogy más férfiaktól szerezze meg azt a gyönyört, amit ő már nem tud megadni neki. A lány naiv hitében úgy érzi, hogy ezt az áldozatot meg kell hoznia szerelmükért. Az ortodox kálvinista faluban emiatt teljesen kiközösítik. Végül egy lapra tesz föl mindent..." (odeon.hu)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Strommer Domonkos


Piaristák fordították

Megjelent "KIS ÚT" címmel a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szerzetesteológiai Intézetének kiadvány sorozata, amelynek első 3 könyvét piaristák fordtották:
- Fabio Ciardi: Hogyan kövessem? Válasz Jézus hívására (fordította: Tőzsér Endre);
- Bernhard Waldmüller: A közösségi döntés (fordította Németh Attila);
- Joseph Ratzinger: Örömök szolgái - Elmélkedések a papi lelkiségről (fordította: Németh Attila, Szabó László).
Kaphatók a főiskola titkárságán: 1052 Budapest, Piarista köz 1., II. emelet.
Tel.: 1/486-44-11;
web: www.harmattan.hu


Szerkesztői levelek (gratulációk, kritikák, helyreigazítások)

"Kedves Öregdiákok!
Egy linket szeretnék ajánlani a piarista Hírlevélbe: 
http://jezsuita.blog.hu/2010/03/26/gondolatok_az_egyhazi_szexualis_visszaelesek_kapcsan
Az egyházi pedofíliabotrányokról szól, nem túl hosszú, viszont alapos, tényeket és adatokat tartalmaz. Nagyon jól rávilágít arra, hogy be kell ismernünk hibáinkat, de megcáfolja a sajtó torzításait is. Gondolom, hozzám hasonlóan nagyon sokan találkoznak ezzel a témával, és segíthet, ha valóságos információkat kapnak a kérdésről.
Üdvözlettel, és jó munkát kívánva:
Böszörményi Géza SchP., (Bp, 1996)"
 
"ISTEN SEGÍTSE ÖNÖKET A TOVÁBBIAKBAN IS!
Öregdiáki tisztelettel:
Bálint István ('56, Kecskemét)"