2012. március 18. - IV. évfolyam 04. szám

 

Strommer Pál MPDSZ főtitkár és Mikecz Tamás az MPDSZ Hírlevél főszerkesztőjének tájékoztatásai a közelgő Közgyűlésről

Kedves Piarista Öregdiák Barátaim!

Elérkezett az idő, hogy megtartsuk a Magyar Piarista Diákszövetség 2012. évi Közgyűlését (időpontja: 2012. április 14., 09:00 óra; helyszíne: Duna-parti Piarista kápolna).
Hírlevelünk hasábjain ezúton szeretnék nektek tájékoztatást adni a Közgyűlés időpontjáról, helyszínéről, a fontosabb tudnivalókról.
Szerkesztőtársammal Borián atyával úgy gondoltuk, illdomos lenne most lehetőséget biztosítanunk az elnöki tisztségre és a felügyelőbizottság elnöki posztjára jelölteknek a bemutatkozásra, ezzel is megkönnyítve a piarista öregdiákok eligazodását a jelöltek között. Az elnökségi pozícióra három jelölés érkezett. Ismét indul az elmúlt négy év elnökségi pozícióját betöltő Oberfrank Ferenc, akinek két kihívója akadt, Balázs Sándor és Bognár László. Mind a hármuk bemutatkozó sorait alább olvashatjátok.
Külön öröm számomra, hogy a felügyelőbizottság elnöki pozícójára egyik legkedvesebb barátom, volt gimnáziumi osztálytársam és egyetemi évfolyamtársam Török Bernát került jelölésre.

A Választmányba jelenleg 24 jelölés történt, így 24 piarista öregdiákból 10 főt kell választanunk a Közgyűlésen. Sajnálattal tapasztaltam a névsor olvasásakor, hogy több idősebb, a Diákszövetség emblematikus figurája már nem indul - korára, megromlott egészségi állapotára tekintettel - a Választmány következő 4 évi tagságáért. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki nekik eddigi munkájukért az egész Piarista Diákszövetség minden tagja nevében, és bízunk benne, hogy az új Választmány munkáját a jövőben is segíteni fogják tapasztalataikkal, hasznos tanácsaikkal.
Miután a Közgyűlés igen fontos az életünkben, ezért ezúton is kérlek titeket, hogy jelenjünk meg minél többen! Diákszövetségünk elkövetkező négy éve rajtunk múlik, nemcsak a programokon való részvétel, a hírek, a hírlevél, az újság olvasása fontos, hanem a tagdíj évről-évre történő pontos befizetése mellett a Közgyűlésen való megjelenés és szavazás is. Szavazatunkkal befolyásolhatjuk a vezetőség összetételét, ezáltal is meghatározva az elkövetkező négy év fő irányvonalát. Bízunk benne, hogy az új vezetőség Szűcs Ervin és az Őt követő elnökök elveit, gondolatait alapul véve, a modern kor, az információs társadalom igényeinek megfelelve építi majd tovább Diákszövetségünket, ehhez kell nekünk segítséget nyújtanunk. 
Ne feledjük ugyanakkor, hogy köszönettel tartozunk a Diákszövetség elmúlt négy évében elnöki tisztségét betöltő Oberfrank Ferencnek, az elnökség és a választmány minden tagjának, illetve Pataki Ervinnek, Csepely Péternek egyaránt.
Áldozatos munkájukra kérjük a Jó Isten áldását!

Találkozzunk 2012. április 14-én 9 órakor a Duna-parti Piarista kápolnában! 

Piarista öregdiák barátsággal
Mikecz Tamás MPDSZ Hírlevél főszerkesztő

Kedves Öregdiáktársam!

Az országgyűlés 2011. évi CLXXV. törvénye az egyesülési jogról sok tekintetben érint minden egyesületet, így a Diákszövetséget is. A törvény hatályba lépett ez év január 1-jén. Több rendelkezése van, amit figyelembe kell vennünk a működésünkben, sőt szükséges lesz majd az alapszabályunk módosítása is, erre azonban a határidő 2014., így ezeket a javarészt formai változtatásokat majd a 2013-as Közgyűlésünk elé terjesztjük be.

Egy pontban azonban már mostantól változtatnunk kell az eddigi gyakorlatunkon: ez pedig a Közgyűlésünk összehívásának a módja.  Eddig – emlékeztek rá – amikor a közgyűlési meghívót küldtük, tudva, hogy csekély valószínűsége van annak, hogy a Közgyűlés határozatképes legyen (ehhez tudniillik nálunk a teljes tagság több mint 50%-ának a jelenléte szükséges), rögtön meghirdettük a magismételt Közgyűlés időpontját is, ami már a megjelentek számától függetlenül dönteni tud. Az új, hatályos törvény azonban ezt nem engedi meg. A szabályosan meghirdetett Közgyűlésen kell megállapítanunk, hogy nem jelentek meg elegen (a Diákszövetség esetében több mint ezernégyszáz fő megjelenése lenne szükséges), és csak azután szabad meghirdetni a megismételt Közgyűlést.
Így – alkalmazkodva a törvény előírásához – a meghívóban egyetlen közgyűlési fordulót találtok 2012. április 14-re. Ha valóban nem jelenik meg a tagság – mai adat szerint – 2862 tagjának több, mint 50%-a, akkor azután fogjuk meghirdetni a megismételt Közgyűlést. Tájékoztatásul: a megismételt Közgyűlés tervezett időpontja 2012. május 19.

Öregdiák barátsággal:

Strommer Pál
főtitkár


Várgedő Tamás választmányi elnök meghívója a Magyar Piarista Diákszövetség Közgyűlésére

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Kedves Barátaim! Öregdiáktársaim!

A Magyar Piarista Diákszövetség Választmányának döntése alapján Szövetségünk ez évi rendes – egyben tisztújító – közgyűlését 2012. április 14. szombat délelőtt 9 órára összehívom. Helyszíne a Duna-parti piarista kápolna (Budapest, V. Pesti Barnabás u. 1.).
Az idei évben megváltozott törvényi előírásoknak megfelelően, a fenti időpontban megállapított esetleges határozatképtelenség esetén a közgyűlést egy későbbi időpontban, azonos napirendi pontokkal fogom összehívni. Erről mindenki a honlapról, illetve a Hírlevél útján fog tájékoztatást kapni. Ez a megismételt közgyűlés már a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősül.

A közgyűlés napirendje: 
1.      Megnyitó, üdvözlés, a levezető elnök megválasztása.
2.      A napirend elfogadása.
3.      Kitüntetések átadása.
4.      Az írásbeli beszámolók szóbeli kiegészítése, vita és szavazás az elfogadásukról.
a)     elnöki beszámoló
b)     főtitkári beszámoló
c)     választmányi elnöki beszámoló
5.      A pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági jelentés és a Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése, vita és határozathozatal.
6.      A jelenlegi Elnök, az Elnökség és a Választmány lemondása.
7.    A Jelölőbizottság javaslatának ismertetése az elnökjelöltek, a Felügyelő Bizottság elnökének személyére és a választmányba jelöltekre; helyszíni javaslatok megtétele, határozathozatal a jelölőlista véglegesítéséről.
8.      Az elnökjelöltek rövid bemutatkozása.
9.      A szavazatszedő bizottság megválasztása.
10. Titkos szavazás az Elnök, az FB elnök és a választmány tagjainak személyére.
11. Szavazatszámlálás.
12. A szavazás eredményének ismertetése.
13. Az új Elnök köszöntője és zárszava.
 
Budapest, 2012. március 5.
 
Várgedő Tamás
A Választmány elnöke


Oberfrank Ferenc elnökjelölt bemutatkozása

Kedves Barátaim!

2008 áprilisa óta vagyok a Diákszövetség elnöke, előtte négy évig alelnökként vettem részt a vezetőség munkájában és az MPDSZ életében. Elnökségem legfontosabb eredménye, hogy sikerült megőrizni hagyományainkat, s közben számos új tevékenységet is kipróbálni. Egyetlen megszokott közös ünnepünk, megemlékezésünk sem maradt el, működik a Piartours, megjelenik a Piarista Diák, sikere volt a Pilinszky Esteknek, népszerű a Filmklub, a kosárlabda és a futball, a piarista bor, sokaknak elmaradhatatlanná vált a Hírlevél. Igyekeztem személyesen is részt venni a Tagozatok életében, így megfordultam Tatán, Vácott, Kecskeméten, Veszprémben, még korábban Nagykanizsán, Mosonmagyaróváron, Piliscsabán is. Nagyszerű, hogy erre az időszakra esett a Duna-parti új honfoglalás és a 300 éves veszprémi piarista jubileum. A mércét magasra tevő idősebb nemzedék megtartása mellett fontos törekvésünk volt a fiatalabbak bevonása. Ez megítélésem szerint kiválóan sikerült a vezetés szintjén, hiszen fokozatosan minden testületünkben és a tisztségviselők között is egyre komolyabb szerepet vállaltak a 2008 előtt nem aktív diákszövetségi tagok. Mérsékeltebb a siker a tagság megfiatalításában, de itt is van biztató eredmény néhány vidéki tagozat és a Barátok Útja fiataljainak köszönhetően. Kiváló kapcsolatot ápoltunk a Rendtartománnyal, függetlenül minden változástól.

Az elmúlt négy évben nagyot léptünk előre a szabályozottságunk és a nyilvántartásaink, továbbá a központi gazdálkodásunk területén. Ami nem sikerült, az a tagozatokkal való gazdasági kapcsolat megújítása. Ez mindenképpen meg kell valósuljon a közeljövőben. A négy évet az MPDSZ örökös „törzstagjai” mellett elsősorban egy csapat fémjelzi: Strommer Pál, Várgedő Tamás, Borián Tibor, Pataki Ervin és Balázs Sándor, akik nagyszerű munkát végeztek, pedig számos más feladatuk is van. Szakértelmük, baráti szellemük, elkötelezettségük példaként állítja őket valamennyiünk elé. Köszönöm a két Választmány és a Tagozatvezetők támogatását is. Köszönet illeti Csepely Pétert és Mikecz Tamást is. Osváth József, Fehér János és Pesty László elvárásait igyekeztem figyelembe venni, tanácsaikat köszönöm. Még számos tagunkat említhetném név szerint, így a „hétfőiket” valamennyit, remélem senkit sem bántok meg, hogy a helyszűke okán itt megállok.

Az elnök tiszte, hogy megemlékezzen azokról, akik ma már a mennyei tanári kar és diákszövetség tagjai. Valamennyien nagyon hiányoznak. 

A jövőben „nagy változásokra” nincs szükség, de nagyon sok a teendőnk. Mielőbb "végső" otthonra kell leljünk a Duna-parti épületben és újból meg kell próbálkoznunk a budapesti tagozat megszervezésével. Erősítenünk kell a kapcsolatot az iskolák és a tagozatok között. Segítenünk kell, hogy az aktív régi és új tagok kapcsolatot találjanak, a fiatalok fokozatosan átvegyék a „zászlót”, megtartsák a hagyományokat, de a saját örömüket is megleljék a szövetségi életben. Készülünk az újabb jubileumokra Tatán, Vácott, Kecskeméten. A végzős diákokat és a fiatal szerzetestanárokat még szívósabb igyekezettel kell megnyerni a diákszövetségbeli munkára.

Nagyon örülök, hogy két, alkalmasságát és elkötelezettségét már bizonyító fiatalember kihívóm támadt. Akármi lesz is a választás eredménye, valamennyien együtt fogunk dolgozni a piarista nagycsaládért és a diákszövetségért. 

Piarista öregdiák barátsággal
Oberfrank Ferenc


Balázs Sándor elnökjelölt bemutatkozása

1981-ben születtem Ózdon, az általános iskolai tanulmányaimat ott végeztem. 1996-ban kerültem a Váci Piarista Gimnáziumba, ahol 2000-ben érettségiztem.
Érettségi után felvételt nyertem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karára történelem és kommunikáció szakokra. 2000 óta részt veszek a Magyar Piarista Diákszövetség munkájában, eleinte mint a Pázmány Bölcsész tagozat tagja és annak pénztárosa, később mint a tagozat elnöke.

Egyetemi éveim után a Váci tagozat tagjaként és a Váci Piarista Öregdiákklub egyik alapítójaként vettem részt a Diákszövetség életében. Ezzel párhuzamosan az országos választmány és a Reneszánsz Munkabizottság tagjaként, majd Strommer Pál alelnök titkáraként segítettem a Diákszövetség munkáját.
2010 óta Oberfrank Ferenc elnök úr személyes felkérésére, mint ifjúsági alelnök veszek részt a Diákszövetség munkájában.

Tisztelettel
Balázs Sándor


Bognár László elnökjelölt bemutatkozása

Bognár László vagyok. 1986. május 23-án születtem Nagykanizsán. Tizenkét éven át jártam a Nagykanizsai Piarista Általános Iskola és Gimnáziumba, ahol 2004-ben érettségiztem Vereb Zsolt atya osztályában. A Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskolán diplomáztam teológus, hittanár-nevelő szakokon. Jelenleg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tüdőszűrő programjában dolgozom, ahol elsősorban hajléktalanok gondozásával foglalkozunk. Feleségemmel, Eszterrel három és fél éve vagyunk házasok, Zuglóban lakunk. Eszter az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Könyvtárának vezetője.
A Piarista Diákszövetség Nagykanizsai Tagozatának 2007 óta vagyok tagja és elnöke, amikor is az idősebb generáció átadta a stafétabotot a fiatalabb nemzedékeknek. Az elmúlt öt év során az elsődleges célunk Kanizsán a fiatalítás volt, hogy az újraindult iskola végzett diákjait megszólítsuk és bevonjuk a Diákszövetség munkájába és életébe. De természetesen a Diákszövetség idősebb tagjairól sem feledkeztünk meg, igyekeztünk velük is tartani a kapcsolatot, ellátni őket a piarista világ híreivel, és programjainkra is mindig meghívtuk őket. Évente négy-öt összejövetelt tartottunk, melyek között volt szentmise, beszélgetés, tapasztalatcsere, Mikulás napi ünnepség ajándékozással egybekötve, filmnézés, nyári tábor és tagtoborzás. Az elmúlt évek során sajnos rá kellett jönnünk, hogy nehéz két egymástól ennyire távol lévő generáció igényeit együttesen kielégíteni. Ennek ellenére ma is hálás szívvel gondolok azon idős barátaimra, akiktől személyesen is nagyon sokat tanulhattam, hogy mit is jelent piarista öregdiáknak lenni. Gondolok itt többek között Takács János és Dénes Ferenc öregdiák társaimra.

Az elmúlt öt év tapasztalata alapján elnöki programom első pontja a még hangsúlyosabb fiatalítás. A tagozatok feladatának tűzném ki a diákság azon rétegének megszólítását, akik frissen kerülnek ki a piarista középiskolákból országszerte. Belőlük kellene felépíteni egy olyan közösséget, mely azt a megtartó erőt tudja képviselni, amit az alma mater jelentett. Ezt olyan konkrét programjavaslatokkal ösztönözném, mint például az öregdiákok visszahívása régi iskolájukba olyan feladatok ellátására, mint a pályaválasztási tanácsadás saját életpéldájuk alapján, nyári tábor szervezése, közérdekű előadások tartása.
Ebben a nehéz gazdasági helyzetben nem csak az erkölcsi iránymutatást és a piarista értékek képviseletét támogatnám, hanem a több ezer fős tagság erejét kihasználva konkrét gazdasági és szociális előnyök megszerzésére törekednék a Diákszövetség tagjai számára, hogy ezzel is megkönnyítsük a családok mindennapi életét.
Elnöki törekvéseimnek harmadik iránya pedig a legszebb hagyományaink ápolását célozná meg. Híres diáktársaink emlékének megőrzése mellett fontosnak tartanám, hogy minden piarista iskola saját idős diáktársai visszaemlékezéseit gyűjtse össze a modern technika eszközeinek felhasználásával, hogy mindezt megőrizhessük az utókor számára.
A Diákszövetség az elmúlt négy évben hatalmas fejlődésen ment keresztül. Munkámmal ezt az irányt szeretném támogatni és tovább erősíteni.
Köszönöm a bizalmat és a támogatást!

Tisztelettel:
Bognár László


Török Bernát felügyelőbizottsági elnökjelölt bemutatkozása

1980-ban születtem szüleim harmadik gyermekeként. Bátyámat követve 1994-től 1998-ig a budapesti Piarista Gimnázium diákja voltam Balogh Tamás Sch.P. osztályában. 2003-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szereztem jogi diplomát, azóta jogászként dolgozom, jelenleg az Alkotmánybíróság elnökének munkatársaként. Orvos feleségemmel öt éve kötöttünk házasságot, és 2011 júniusa óta első gyermekünkkel, Júliával „ékeskedik otthonunk”. Családi életünk meghatározó színtere a budavári Mátyás-templom plébániája.

A piarista közösséghez tartozás identitásom egyik alapvető élménye. Életem kiemelkedő tanár egyéniségeit és nagy barátságait köszönhetem ennek a közösségnek. A diákéveken túl egy öregdiák csapat tagjaként immár tizennegyedik éve járok hittanra a gimnázium falai közé. Sok-sok élethelyzetben tapasztalhattam már meg, hogy mennyire fontos és élő az a kötelék, amely minket, piarista diákokat összeköt. Mindez felelősséget ébreszt: felelősséggel tartozunk azért, hogy a piarista szellemiséget öregdiákként is őrizzük, és ezzel a mindenkori piaristák nevelő munkájának is támogatói legyünk. A Diákszövetség nagy és vonzó feladata, hogy a legszélesebb szervezeti keretek között fogja össze az egykori diákok közösségét, és ezzel megkerülhetetlen őrzője és alakítója legyen közös identitásunknak. Örömmel vállalok részt ebben a munkában – ha a Közgyűlés is jónak látja, a következő időszakban a Felügyelő Bizottság elnökeként.

Piarista öregdiák barátsággal
Török Bernát


Piarista Húsvét Kecskeméten

A kecskeméti Piarista Plébánia ez évben is megszervezi a húsvéti lelkigyakorlatot, melyre közelről és távolról érdeklődőket egyaránt szívesen lát. Az előadások, a liturgia, az elmélyülési lehetőségek és a napot záró filmek a húsvétra való felkészülést segítik.

Időpont: 2012. április 5-7.
A lelkigyakorlat témája: Jézus-képünk feltámadása.A korábbi hagyományok felelevenítésével lelkigyakorlat és közös ünneplés. Szertartás, előadások, beszélgetések, ráhangoló filmek. Folyamatosan bővülő információk és előzetesek találhatóak a kecskeméti piarista weblapon (link a cikk végén).

Meghívott előadók: Jelenits István, Lukács László, Labancz Zsolt, Urbán József piarista atyák

Info és jelentkezési lap letöltési lehetőség:  http://kecskemet.piar.hu/hirek/241/3293


Piarista Húsvét Budapesten

Április 1. Virágvasárnapi szertartás, szentmise 18 órakor,

Április 5. Nagycsütörtöki szertartás 18 órakor,

Április 6. Nagypénteki szertartás 18 órakor,

Április 7. Nagyszombaton 21 órakor Húsvéti Vigília szertartás,

Április 8. Húsvétvasárnap ünnepi szentmise de. 11 órakor

a Piarista Kápolnában (1052 Budapest, Pesti Barnabás utca 1.).


"Az élet alapvetően hivatás" - Beszélgetés Labancz Zsolt piarista tartományfőnökkel

"... nem mi vagyunk a legfontosabbak, azt viszont kötelességünknek érezzük, hogy vonzó példánkkal hatékonyabban juthassunk el a fiatalokhoz, hogy különös hangsúlyt helyezzünk az ő megszólításukra, a hivatásgondozásra..."

Pedro Aguado általános rendfőnök a "piarista hivatás évének" hirdette 2012-őt. Ez alkalomból készült interjú Labancz Zsolt piarista tartományfőnökkel az  Új Ember - Katolikus Hetilap 2012. március 4. számában ("Küldetésben" rovat, 9. oldal).


Interjú Ruppert József piarista atyával a Vatikáni rádióban

A Vatikáni Rádió a "2012 a piairsta hivatás éve" alkalmából készített interjút Ruppert József piarista atyával, aki Rómában a Rend szenttéavatási ügyeinek posztulátora. Ruppert atya beszélt az év jelentőségéről, illetve Kalazanci Szent József életével kapcsolatos kutatásokról, illetve a kolozsvári ünnepről is.

- A 2012-es év a rend számára a "Piarista hivatás éve", amelynek jelmondata: Piaristák - továbbadni az életet! Mit jelent ez az év a rend számára? Mire hív Aguado generális atya az évet megnyitó levelében?
- Mint az egész Egyház Európában, a Piarista Rend is hivatás gondokkal küzd. Kevés az olyan fiatal, aki egész életét a papságra vagy a piarista szerzetesi életre szánná. Rendünkben ugyancsak megcsappant a fiatal piaristák száma. Ez a megállapítás azonban csak Európára vonatkozik. Hogy példát mondjak: ma Itáliában két fiatal készül a piarista életre, Indiában, a piarista misszióban több mint kilencven. Rendünk legfőbb előljárója, a generális atya most a rendi nagygyűlés, az egyetemes káptalan szellemében arra hívta föl körlevelében a piaristák figyelmét, hogy többet imádkozzanak a piarista hivatásokért, és erősítsék, nagyobb odaadással végezzék a fiatalok körében azt a munkát, amelyet hivatásgondozásnak nevezünk.

 

 
- Három különleges alkalmat is kijelölt a piaristák számára.
- Az első január 31-e volt. Ezen a napon hagyta jóvá a Szentszék 1622-ben a szent rendalapítónk által írt rendi szabályzatot, a Konstitúciókat. Ezen a napon hálaadó imanapot tartottunk szerte a világon a mindnyájunk által megélt piarista hivatásért és a mi Urunk kegyelméért, amellyel megtartott bennünket ebben a hivatásban. A Konstitíciók is említik ezt: „Hálát adunk hivatásunkért.”
A második ilyen imanap május 31. lesz. Ezen a napon lépett be rendünkbe a fiatalon elhunyt szentéletű, tiszteletreméltó Glicerio Landriani, akinek szentté avatása folyamatban van. Ez a nap a piarista hivatásokért végzett ima napja lesz. Azt kérjük, hogy Isten, a mi Atyánk küldjön hivatásokat piarista szerzetesi életünk számára.

A harmadik nap szeptember 26. Ez tulajdonképpen egy szomorú emléknap számunkra, tíz éve süllyedt el egy Szenegálba tartó hajó, amelyen öt fiatal szenegáli jelöltünk vesztette életét, akik Isten hívására válaszolva Dakarba utaztak, és be akartak lépni rendünkbe, el akarták kezdeni a próbaévet. Rájuk emlékezünk majd szeretettel és minden közösségünkben imádkozunk majd a növendékházakban élő fiatalokért, hogy növekedjenek hivatásukban, és hogy megadja nekik az Úristen a hivatásukban való hűség, a kitartás kegyelmét is.

- Kalazanci Szent József spanyol rendalapító Rómában, a szegényeket támogatva felismerte, hogy sokat segíthetne rajtuk, ha gyermekeiknek ingyenes iskolát nyitna. Milyen újabb kutatási eredmények születtek Kalazanci Szent József életével kapcsolatban?
- A kilencvenes évek elején jelent meg Severino Giner piarista atya könyve Kalazanci Szent József életéről. Munkáját hosszas kutatómunka előzte meg, és ma is ez a könyv a legteljesebb és legalaposabb életrajz rendalapítónkról. Sajnos csak spanyol nyelven olvaható. A kutatás ma inkább más irányban folyik. A rendalapító nem írt elméleti pedagógiai műveket, de számos levelet (több mint háromezer!) és írást hagyott ránk, amelyek egy része még kiadatlan, ezekben számos olyan rész is található, amely ma is hasznosítható lenne. Egyrészt ezek feltárása folyik most. Másrészt számítógépre átírva (digitalizálva) leveleinek olvasása sokkal könnyebbé válik, és a modern technika eszközeivel (keresőprogramok, stb.) jobban kutatható.

- A Piarista Rend jól ismert Magyarországon, hiszen számos intézményt működtet országszerte és a Kárpát-medencében. A napokban került sor Kolozsváron annak az évfordulónak az ünnepére, hogy 235 éve indult a piarista oktatás Kolozsváron. Ezen az ünnepen részt vett Ruppert atya is. Beszámolna az eseményről?
- A mai Románia területén négy iskolánkat zárták be 1948-ban az államosításkor, ezek: Máramarossziget, Nagykároly, Kolozsvár és Temesvár. A három utóbbiban ma is egyházi jellegű iskola működik. Nagykárolyban a Kalazanci Szent József Iskolaközpont, Kolozsvárott a Báthory István Elméleti Líceum, Temesváron a Gerhardinum Teológiai Líceum. Mindhárom iskolával szoros kapcsolatot tartunk, mert ezeknek az iskoláknak a vezetősége tudatában van annak a nagy történelmi örökségnek, amelyet az elődiskolától, a piarista iskolától kaptak, meg akarják tartani és fel akarják használni a nevelésben a kalazanciusi pedagógiát és piarista szellemet. Ehhez a múlt megismerése nélkülözhetetlen. Ezzel kapcsolatos tulajdonképpen az említett ünnep is.
A Kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum tavaly tavaszra iskolatörténeti kiállítást akart megnyitni, erre az alkalomra terveztünk kiadni egy szép albumot az iskola múltjáról. Anyagi gondok miatt sajnos a kiállítás elmaradt, pontosabban elhalasztódott egy későbbi időpontra, a könyv viszont elkészült. Ezért a Kolozsváron évente megrendezésre kerülő Piarista Nap keretében mutattuk be a könyvet hozzáigazítva ezt a nem túl kerek 235 éves jubileumhoz.
A Piarista Nap mindig szentmisével kezdődik a piarista templomban, amelyen ott vannak a még élő, hálás lelkű piarista öregdiákok és újabban a „báthorys“ fiatalok egy-egy csoportja is tanáraikkal, az iskola kórusa énekel. Idén különleges eseményként a minden piarista ügyet szívén viselő Kovács Sándor főesperes úrral és Fodor György kolozsvári konfráterünkkel kiutaztunk Kolozsvár egyik most épülő külvárosába, ahol egy sétányt neveztek el Bíró Vencel piaristáról, aki kiváló történelemtudós, tartományfőnök és teológus volt. Nagy dolog ez a mai romániai világban, hogy egy magyar piaristáról utcát neveznek el! Este pedig bemutattuk a már említett szép albumot, amely Sas Péter művelődéstörténész barátunk gondozásában jelent meg és Bíró Vencel három tanulmányán kívül sok érdekes anyagot tartalmaz. Egy olyan művet akartunk adni a piarista ügyet tisztelők és a mai utódiskola növendékei kezébe, amelyből megismerhetik a múltat. Mert – ahogy a régi mondás tartja – aki nem ismeri múltját, az nem értheti meg a jelent és nem lesz jövője.

Úgy gondolom, hogy piarista diákok és öregdiákok is sokan hallgatják a Vatikáni Rádiót, ezért hadd buzdítsam most őket is, hogy csatlakozva a piarista atyák programjához kérjék ők is a mi Urunkat, hogy támasszon piarista hivatásokat.

 


1 + 1 %

Az idei esztendőben is rendelkezzünk adónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy szervezetnek vagy alapítványnak ajánlhatjuk fel.
 
Kedvezményezett:
 
      Magyar Katolikus Egyház
      Technikai száma: 0011
 
      Piarista Alapítvány,
      Adószáma: 19013598-1-41
 
      Magyar Piarista Diákszövetség
      Adószáma: 19013581-1-41


Templomi hangverseny április 1-jén

2012. április 1-jén, vasárnap este 7 órakor Pergolesi: Stabat Mater című művét adja elő a Budai Ciszterci Szent Imre-templomban Darázs Renáta (szoprán), Takács Zsuzsanna (alt), a templom női kara és zenekara korabeli hangszereken. Vezényel Csányi Tamás.
A műsort dr. Jelenits István piarista atya vezeti be.

A belépés ingyenes, mozgássérültek számára akadálymentes.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak!


Piarista Filmklub

Kedves Filmrajongó Barátaink!
Filmklubunk következő vetítésén, 2012. március 23-án a dán rendező, Nicolas Winding Refn "Drive" című filmjét nézzük meg.

"Driver (Ryan Gosling) nappal autós kaszkadőrként égeti a gumit Hollywood-ban, de ez csak a második műszak, főállásban éjszakai rablásoknál segédkezik, mint a menekülési útvonalat biztosító sofőr. Nem hétköznapi szakmájában ő a legkeresettebb, köszönhetően speciális tudásának: hajszálpontosan ismeri a város labirintusszerű utcáit, fejében van egész Los Angeles térképe. Melóit az ügynöke, Shannon (Bryan Cranston) hajtja fel, aki valójában a nagy áttörésre készül: építeni egy autót Drivernek, hogy profi versenyen indulhasson, rendes versenypályán. A buliba bevonja Bernie Rose-t (Albert Brooks), aki valamikor filmproducerként kezdte, azóta kispályás gengszter. Miután Bernie látta Drivert akció közben a pályán, ragaszkodik hozzá, hogy gyerekkori barátja, Nino (Ron Perlman) is beszálljon az üzletbe."
(Forrás: www.port.hu)

A vetítés 18 óra 30 perckor kezdődik a felújított Duna-parti épületben a szokásos helyszínen.

Szeretettel várunk mindenkit!
Strommer Dávid & Domonkos


Farkas Zsolt: Emlékezés Teleki Pál volt miniszterelnökre, az egykori piarista diákra

Az egykori magyar miniszterelnök, Teleki Pál emlékének tisztelői, tragikus halálának évfordulóján idén is megemlékeznek Magyarország XX. századi történelmének egyik legkiválóbb személyiségéről.

Az összejövetel helyszíne ismét az államfői rezidencia (Sándor Palota) parkjában levő emléktábla előtt lesz, és 2012. április 4-én 16 órakor kezdődik. Az a körülmény, hogy gróf Teleki Pál, valamint a piaristák és iskoláik között számos és szoros kapcsolat szövődött, azt sugalmazza, hogy a Magyar Piarista Diákszövetség tagsága mennél nagyobb számban vegyen részt Teleki halálának 71. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.

Akik az idei megemlékezésen részt óhajtanak venni jelentkezzenek 18-20 óra között Farkas Zsolt 356-5987 telefonszámán. A Sándor Palota kertje ugyanis zárt terület, lévén a Magyar Köztársaság Elnökének rezidenciájáról van szó, oda csak előzetes bejelentkezés és szigorú biztonsági előírások betartása mellett szabad belépni.

A résztvevők 15 óra 30 perckor találkoznak a rezidencia előtti gépkocsi parkolónál. Akik március 25-éig nem regisztráltatták magukat, - amennyiben a korlátozott létszám azt lehetővé teszi - a helyszínen 15:15 és 15:30 között személyi igazolványukkal azt még megtehetik.

A megemlékezésre várunk minden kedves volt piarista diákot, gróf Teleki Pál őszinte tisztelőit! 
Barátsággal: Farkas Zsolt piarista öregdiák, a megemlékezés főszervezője


Március 15.

Áldd meg, Uram, Magyarországot!

Áldd meg, Uram, a Te magyar népedet!
Oldozd fel és szabadítsd meg 
ellened, mások és önmaga ellen elkövetett bűneitől
az erkölcs terén, szociális és gazdasági téren,
a természet, az élet
az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől.
Saját múltja, jelene és jövője ellen elkövetett
számtalan bűnétől.
Szabadíts meg minket, Uram, a gyűlölködéstől,
a kitartás hiányától!
 
Segíts minket, Uram,
hogy a jó győzzön és ne a gonosz;
az igazság, ne a hamisság;
az erő és ne az erőszak; a szeretet, ne pedig a gyűlölet;
a józanság és ne az indulatok;
a megfontolás, ne a kapkodás;
az okosság, ne az ostobaság;
a szorgalom, ne az irigység;
a tehetség győzzön és ne a könyöklés!
Szabadíts meg, minket, Uram,
a gonosztól és minden rossztól,
oltalmazz és védelmezz minket
a súlyos csapásoktól!
Szenvedő testvéreinket különösen segítsd meg!
Adj nekünk bort, búzát, békességet!
Változtasd át a bort a Te szent véreddé,
a búzakenyeret a Te szent testeddé,
a békét a Te békéddé,
örök örömünkké! Amen.